Inleiding

 

Al eerder is geschreven dat de zichtbare wereld verbonden is met een onzichtbare wereld. De wereld kan niet waargenomen worden met fysieke zintuigen en een wetenschappelijke methodologie. Dit is een geestelijke wereld, waarin engelen en demonen aanwezig zijn. Seculiere wetenschappers staan sceptisch ten aan zien van het bestaan van deze wereld. In dit artikel wordt hier op ingegaan.

 

In Genesis 10, staat de volkenlijst. Volgens de Joodse Talmoed blijkt dat er uit de nakomelingen van Noach zeventig naties in de wereld zijn ontstaan. Volgens de Midrash (1) wordt elk van de zeventig naties onder de bescherming van een speciale engel geplaatst. De mensheid werd door God verdeeld in zeventig verschillende volken/naties of taalgroepen (The Zohar, volume III, 1984). God delegeert dus taken/opdrachten aan de engelen en houdt hen daarvoor verantwoordelijk (Chaim Luzzatto, Derech Hashem, 1997). Ondanks dat momenteel mensen uit verschillende landen door o.a. emigratie vermengd zijn in de huidige naties /volken, zijn ze afkomstig uit de oorspronkelijke zeventig naties/volken en culturen (Aish.com, oktober 2016).

 

In een Midrash staat: Toen Abraham 48 jaar oud was, keek God naar de grote toren die nog in aanbouw was. Zich wendend tot de zeventig engelen die Zijn troon omringden, zei Hij: “Ze zijn één volk en hebben allemaal één taal. Laten we naar beneden gaan, en daar hun taal verwarren, zodat ze zeventig naties zullen worden met zeventig talen".

 

De Midrasj vertelt verder dat God en de zeventig engelen loten om te zien welke engel met welke taal  en welk natie (Deuteronomium 32:8) zou worden belast. Toen Gods lot op Abraham viel, verkondigde Hij: 'Eén gebied (later het land Israël) wordt Mijn erfdeel, Psalm 16:6, (Was Abrahm Jewish? On the identity of the Pré-Sinai Heres, by Yehuda Shurpin Chabad.org, 2012).

 

Welke engel bewaakt het volk Israël?

 

De traditionele gedachte was dat elk van de niet-Israëlitische naties zijn eigen beschermengel heeft.

 

In de rabbijnse literatuur werd soms beschreven dat Israël geen tussenpersoon nodig had, omdat het een directe verbinding had met de Almachtige. Aan de andere kant vinden we verwijzingen naar de engel Michaël als speciale bewaker voor Israël. Deze bronnen zijn niet noodzakelijkerwijs tegenstrijdig. Michaël heeft misschien een bijzondere taak met betrekking tot Israël als beschermer, terwijl de verbinding tussen Israël en de Almachtige direct is.

 

De engel Gabriël bracht Daniël een boodschap over Israël (Daniël 9:21). Later wordt de engel Michaël teruggeroepen. Hij wordt "uw prins" genoemd en is over Israël aangesteld als beschermer.  Rabbi Isaac Abarbanel schreef: Dat alle overige prinsen van de naties die zich bij de Hemelse Sterrenbeelden hadden aangesloten, tegen Israël waren (Yair David "Brit-Am , 27 November 2023).

 

Echter in de loop van de tijd ontstonden er meer dan zeventig naties.

 

 

 

Dit leidt tot de vraag staan deze naties ook onder een beschermengel?

 

Het is een ingewikkeld probleemgebied. Bovennatuurlijke aanwijzingen laten zich niet meten en worden niet door iedereen gedeeld. Tevens weet men niet altijd over welke historische betrouwbaarheid de artikelen beschikken. Het gaat om dus niet om een dwingende bewijsvoering (J. H. Segers, sociologische onderzoeksmethoden, 1977).

De Informatie is beperkt tot Joodse literatuur en antwoorden van rabbijnen. Tevens  is de analyse slechts m.b.t. een aantal Europese naties.

 

Resultaten (2)

 

Algemeen

 

Elke natie moet, om in de fysieke wereld te kunnen bestaan, verbonden zijn met een engel in de geestelijke wereld. De engel vertegenwoordigt het spirituele potentieel dat een land bevat en mede samenhang met zich meebrengt (rabbijn Yisroel Ciner, Pasha inzichten, 29 november 2017 en Chaim Luzatto, Derech Hashem, De weg van God 2:5:3, 1996).

 

Er zijn 2 typen engelen

 

1. Toegewezen engelen door God zelf. Dat zijn de engelen over de gebieden van de zeventig naties, die genoemd zijn in Genesis. Dit zijn afzonderlijke naties (maar met dezelfde religie of cultuur). De  zeventig naties hebben elk hun eigen engel onder de (hoogste) engel. Zie de analyse van de Europese naties.

2. Wanneer een groep mensen in de loop van de tijd zelf een natie vormen. In de geestelijke wereld  wordt dan automatisch een spirituele tegenhanger gevormd wordt. Een natie kan voor haar bestaan niet zonder een engel in de geestelijke wereld. Dit zijn dus de engelen van de nieuwe naties. Zij hebben een eigen cultuur/religie. (Antwoord van Rabbi Adelman, Chabad. org., 25 juli 2022).

 

Als een natie zwaar zondigt, dan verzwakt zij haar engel. Het omgekeerde geldt ook. Als een natie handelt volgens Gods geboden dan versterkt zij haar engel (Chaim Luzzatto, De Weg naar God, vertaald door Arey Kaplan, 1996). God verzwakt eerst de engel en dan de natie (Jesaja 24:21). De natie raakt geleidelijk los van God. Andere geestelijke machten krijgen de gelegenheid het geestelijke gebied binnen te komen. Zou dit type proces ook niet aanwezig zijn in het Westen?

 

Engelen van Europese naties

 

Het Joodse volk werd in 1492 uit Spanje verdreven en zochten onderdak in andere naties. Ze werd  bijna overal afgewezen. De oorzaak was dat dit de aardse weerspiegeling (3) gaf van een drama in de hemel. De engelen van deze Europese naties wensten geen Joden in hun gebied. Als ze zich bij onze naties gaan vestigen, dan gaan zij synagogen bouwen met als doel om de Torah te bestuderen. Vervolgens stellen zij dat er maar één God is. Wat zal er dan van ons worden? We zullen uiteenvallen (The Baal Shem Tov Chabad.org, Bibliotheek, Joodse Chassidische Verhalen).

 

Inderdaad, de Joodse Chassidische Verhalen impliceert dat moderne naties in Europa onder engelen staan. Als een natie eventueel migreert, zoals bij volksverhuizingen dan geldt dit ook bij de engel. Wanneer een natie vertakt in meerde naties, dan worden ook zij beheerst door een eigen engel als plaatsvervanger van de primaire engel (antwoord Rabbi Brownstein, 8 augustus, 2019).

 

Medinat Yisra'el (de Staat Israël)

 

De Thora stelt dat God wil dat de Joden in Israël wonen. Sommige Joden denken het tegenovergestelde. Zij geloven dat de Torah ook gehouden kan worden in heidense landen. Maar dat is de ergste ballingschap die er bestaat.

 

De Joodse geleerde Nachmanides (de Ramban) schrijft aan het einde van het Torah-gedeelte, "Achre Mot”. Het unieke karakter van Eretz Yisra'el (Het Land) beschrijft de Ramban. God wees hemelse dienaren (engelen) aan om te heersen over alle landen in de wereld, met uitzondering van Israël, waar God alleen regeert. In het Land van Israël is de verbinding van een Jood met God direct (4). Zo staat het Land van Israël bekend als het Heilige Land. Daarentegen kan een Jood buiten het Land van Israël alleen God bereiken via de bemiddelende engel die over dat land regeert. Als een Jood in de diaspora (ballingschap) bidt, gaat zijn gebed in feite op tot de nationale engel van Amerika, of de nationale engel van Frankrijk. Dit is wat de Talmoed bedoelt als het stelt dat een Jood die in de diaspora leeft, is als iemand die geen God heeft.

Deze engelen hebben dus niet alleen een nadelige invloed op de Joodse uitvoering van het Jodendom in de diaspora (ballingschap). Maar zij bepalen ook de culturen, talen en overtuigingen van de mensen die daar wonen. Medinat Yisra'el is een Thora-gebod (Tzvi Fishman, 7 aug. 2020).

 

Engelen met een verschillende gezichten

 

Naties kunnen na verloop van tijd veranderen van goede naties naar kwade naties of andersom. Dit geldt ook voor hun engelen. Psalm 82 wijst naar kwade naties incl. hun engelen die berispt worden vanwege morele corruptie. Deze naties en hun engelen worden dan demonisch. Hun leiders worden wreed en dictatoriaal. Speciaal wanneer zij het Joodse volk bedreigen of de Joodse onderdanen in hun natie discrimineren (Een Metahistorische verklaring door Michael Kara-Ivanov (5), Greatest Creative and Intellectual Masters of Nations on the Ladder of Jacob, 2008). Hij geeft hiervan voorbeelden in de middeleeuwen en in de 20e eeuw, Rusland onder Stalin en Duitsland onder Hitler (6). Hij verwonderde zich hoe het mogelijk was dat deze naties met een hoogstaande cultuur van beroemde dichters en schrijvers etc. zo diep konden vallen.

Het is mogelijk dat engelen van status weer veranderen tot goede engelen als zij het Joodse volk goed gezind worden. Michael Karav vraagt zich af of de genoemde Duitse en Russische engelen wellicht engelen zijn met twee gezichten. Dr.  F. de Graaff noemt als voorbeeld, dat de engel van het Romeinse Rijk zowel een lichtende als een donkere zijde heeft (Dr. F, de Graaff, Jezus de Verborgene, deel 1, 1987). Dit zou dan ook voor de engelen van de naties gelden.

 

Conclusies

 

We begonnen met de vraag of de huidige Europese naties onder een beschermengel staan. Uit het voorgaande resultaten blijkt dat volgens de rabbijnse visie de Europese naties beschikken over beschermengelen.

 

Het geeft aanleiding tot de volgende interpretaties.

 

Interpretaties

 

Bij 1. is de engel passief en bij interpretatie, 2, 3 en 4 is de engel actief.

 

  1. Als een natie zwaar zondigt, dan verzwakt zij haar engel. Het omgekeerde geldt ook. Als een natie handelt volgens Gods geboden dan versterkt zij haar engel in de geestelijke wereld (Chaim Luzzatto, De Weg naar God, vertaald door Arey Kaplan, 1996).
  2. De interpretatie is dat engelen van de naties twee gezichten zouden hebben. Als de donkere zijde overheerst, dan volgt de berisping (7) volgens Psalm 82 (8). Het doel van God is dat naties zich omkeren van de zondige status en Gods geboden onderhouden (Een Metahistorische verklaring door Michael Kara-Ivanov, Greatest Creative and Intellectual Masters of Nations on the Ladder of Jacob, 2008).  
  3. De joodse filosoof Martin Buber schrijft over Psalm 82. In deze psalm wordt ons een gruwelijk beeld gepresenteerd. God heeft de heerschappij over het mensengeslacht aan engelen toevertrouwd en hun opgedragen de gerechtigheid op aarde te verwerkelijken etc. Zij spreken echte een vals rechtsoordeel. De psalmist schouwt in zijn visioen, hoe God de ontrouwe engelen voor zijn aangezicht roept, recht spreekt en het vonnis over ze velt. Ze zullen sterfelijk worden (Over het Jodendom, 1982).
  4. Centraal in het denken van dr. F. de Graaff staat het verschijnsel van de secularisatie. Het verschijnsel is dat de Christelijke godsdienst een steeds bescheidener plaats inneemt in het geheel van de Westerse cultuur. Dr De Graaff was onder de indruk van het werk van Friedrich Nietzsche. Hij schreef over de godloosheid van de moderne cultuur met zijn woorden  God is dood. Een belangrijke vraag is waar Nietzsche op doelt, wanneer hij het heeft over God. Hij schreef niet dat God nooit bestaan heeft. Volgens De Graaff is bij Nietzsche sprake van de god van de Christelijke cultuur. Vanuit de exegese van bijvoorbeeld Psalm 82 stelt De Graaff, dat diverse culturen geregeerd worden door hun eigen machten, goden of tussenwezens, die voor hun beleid verantwoording schuldig zijn aan de hoogste God, de God van Israël. Gesteld wordt, indien de westerse Christelijke cultuur onder leiding staat van een tussenwezen, de de secularisatie beschreven kan worden als een proces van een zwakke of stervende god.

 

De westerse wereld seculariseert in een rap tempo (Elleke Bal in Volzin, 1-2-2020). Als we de huidige situatie analyseren, dan is de conclusie dat de godloosheid in het Westen dominant is geworden. Dit bekent dat er geen rekening meer gehouden wordt met God en een de geestelijke wereld zoals die was. Deze (geestelijke) crisis wordt mede door massamedia, politiek  etc. gecamoufleerd  (Rob Riemen, Nexus, en Dr. L. F. de Graaff, De Verdwijning  der engelen uit kerk en theologie, 2004).

 

De mogelijkheid  doet zich voor dat andere godsdiensten de geestelijke leegte in gaan nemen.

 

Afsluiting

 

Is dit artikel is onderzocht waar de Europese naties staan. Als de natie zwaar zondigt heeft dat effect op de engel. Als de engel de donkere zijde kiest heeft dat effect op de natie. Beiden hebben godloosheid als resultaat. Dit betekent dat de geestelijke wereld gesloten lijkt. Maar er blijft altijd een opening bestaan tot herstel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rabbijnse uitleg. Talmoedisch Denken, Rabbijn Mr. Drs. R. Evers, 1999)..

 

(2) Zie voor meer informatie over de engelen van de naties op de website.

 

(3) Zie het artikel op de website: Wat betekenen de engelen en hun naties nog in deze tijd?

 

(4) Rechtstreeks, zonder een tussenwezen.

 

(5) Hij is lid van een Joodse organisatie, die opgericht is in de 70er jaren van Russischsprekende Joden in Israël en wereldwijd. De oprichters waren Dr. Zeev Dashevsky, Dr. Pinchas Polonski  en Dr. Michael Kara-Ivanov.

 

(6) Zie het boek van Danil Andreev, The Rose of the World Hij zat vele jaren in de gevangenis tijdens het Stalin bewind. Als de donkere zijde van Rusland onder Stalin en andere heersers.

 

(7) Een berisping kan als de natie zondig blijft omgezet in een oordeel.

 

(8) In de Joodse Masoretische vertaling worden de goden in Psalm 82 rechters genoemd.

De Masoretische Tekst werd tussen de zevende en tiende eeuw voornamelijk overgeschreven, bewerkt en verspreid door een groep joden bekend.

De vertaling van de Septuagint. Worden de goden engelen genoemd. De Septuagint afgekort tot LXX, het getal 70 in Romeinse cijfers, is de vertaling in het Koinè of Oudgrieks van de Tenach of Hebreeuwse Joodse en christelijke visie (Wikepedia).

 

 

 

De moderne naties en hun engelen, dr H. Dubbelman